Say cet乐队

2012梦象音乐节时间安排表 | 好戏网 2012梦象音乐节时间安排表 2012-10-02 12:00 - 2012-10-04 22:00

Say cet乐队

Saycet乐队

来自巴黎的电子乐队“Say cet”实际上是一个名叫Pierre Lefeuvre的小伙的个人项目。Saycet这种造梦的音乐即使在白天听着也会惹人神思涣散,肉体和灵魂都会随着音符飘然不知所踪。

 

twitter.com/mask9             weibo.com/mask9

 

北京文艺生活  上海文艺生活  广州文艺生活 台北文艺生活  香港文艺生活  澳門文艺生活 深圳文艺生活  杭州文艺生活  成都文艺生活 西安文艺生活  重庆文艺生活  南京文艺生活
 

卖萌

 
 
 

卖萌店

 
 
 

漫展

 
 
 

Tiffany Diamond Promise

 
 
好戏网 MASK9.COM
 
好戏网 MASK9