《触碰》Touch

 

《触碰》Touch

《触碰》Touch

挪威 Norway / 14min / 2014 /剧情片 Fiction
导演:Rasmus Even Hol Skjegstad

 

身体的触碰对人们来说非常敏感,甚⾄有时因为过于亲近而引起压力。

 

twitter.com/mask9             weibo.com/mask9

 

北京文艺生活  上海文艺生活  广州文艺生活 台北文艺生活  香港文艺生活  澳門文艺生活 深圳文艺生活  杭州文艺生活  成都文艺生活 西安文艺生活  重庆文艺生活  南京文艺生活
 

卖萌

 
 
 

卖萌店

 
 
 

漫展

 
 
 

Tiffany Diamond Promise

 
 
好戏网 MASK9.COM
 
好戏网 MASK9