《WWW.身体》World Wide Woven Bodies

 

《WWW.身体》World Wide Woven Bodies

World Wide Woven Bodies

挪威 Norway / 16min / 2015 /剧情片 Fiction
导演:Truls Krane Meby

 

上世纪九十年代末期,挪威北部有了互联网,这时也正好是⼗二岁的Mads性意识觉醒的时期。因为接触到了⾊情图片,他与⽗母的生活开始变得复杂起来,家变成了步步惊⼼的雷场。

 

twitter.com/mask9             weibo.com/mask9

 

北京文艺生活  上海文艺生活  广州文艺生活 台北文艺生活  香港文艺生活  澳門文艺生活 深圳文艺生活  杭州文艺生活  成都文艺生活 西安文艺生活  重庆文艺生活  南京文艺生活
 

卖萌

 
 
 

卖萌店

 
 
 

漫展

 
 
 

Tiffany Diamond Promise

 
 
好戏网 MASK9.COM
 
好戏网 MASK9