《时光地堡》Bunker

 

《时光地堡》Bunker

《时光地堡》Bunker

挪威 Norway / 30min / 2015 /剧情片 Fiction
导演:Vibeke Heide

 

Monika试图重拾与⼉时玩伴Irene的友情。但是经过⼀天在荒废的昔日德军地堡的旅行,她们发现⼉时的⽭盾并未随着时间淡去,⼩时候友情的裂痕也并⾮偶然。

 

twitter.com/mask9             weibo.com/mask9

 

北京文艺生活  上海文艺生活  广州文艺生活 台北文艺生活  香港文艺生活  澳門文艺生活 深圳文艺生活  杭州文艺生活  成都文艺生活 西安文艺生活  重庆文艺生活  南京文艺生活
 

卖萌

 
 
 

卖萌店

 
 
 

漫展

 
 
 

Tiffany Diamond Promise

 
 
好戏网 MASK9.COM
 
好戏网 MASK9