Omer Avital

2013台中爵士音乐节时间安排 | 好戏网 2013台中爵士音乐节时间安排 2013-10-19 14:00 - 2013-10-27 22:30

Omer Avital

Omer Avital

Omer Avital是一位作曲家、技艺高超的贝斯演奏家与乌德琴演奏家,过去十多年来亦努力推广世界音乐。纽约时报指出:“Avital与他的乐团创造出纽约最有原创性的音乐。”他的作品极具个人特色且极易辨识,呈现以色列充满对立与美感的文化精髓。

 

twitter.com/mask9             weibo.com/mask9

 

北京文艺生活  上海文艺生活  广州文艺生活 台北文艺生活  香港文艺生活  澳門文艺生活 深圳文艺生活  杭州文艺生活  成都文艺生活 西安文艺生活  重庆文艺生活  南京文艺生活
 

卖萌

 
 
 

卖萌店

 
 
 

漫展

 
 
 

Tiffany Diamond Promise

 
 
好戏网 MASK9.COM
 
好戏网 MASK9